1.Residuos Sólidos Urbanos
2.Anexo II: Reportaje Fotográfico Puntos de Vertido

1.Contaminación por Formas de Materia
2.Ruido
3.Conclusiones
4.Recomendaciones

1.Captación de las Aguas Urbanas
2.Potabilización
3.Dotación y Consumo
4.Saneamiento
5.Tratamiento y Depuración de Aguas
6.Mantenimiento y Explotación
7.Anexo III: Reportaje Fotográfico Agua

1.Energía Eléctrica
2.Consumo de Combustibles
3.Coste Energético Municipal
4.Conclusiones

PARTE I
1.Estructura Empresarial
2.Análisis Económico Empresarial
3.Actividades Económicas
4.Actividades Empresariales Más Representativas
5.Conclusiones
PARTE II
6.Demanda de Empleo
7.Oferta de Empleo
8.Contratación

1.Demografía
2.Servicios Sanitarios
3.Educación
4.Servicios Sociales
5.Asociacionismo

1.Urbanismo
2.Movilidad Y Transporte

1.Introducción
2.Procedimiento
3.Análisis de los Resultados
4.Plan de futuro
ANEXOS
5.1.Anexo IV: Cuestionario de Medio Ambiente y Sostenibilidad
5.2.Anexo V: Reglamento Foro 21
5.3.Anexo VI: Material de Divulgación

1.Medio Natural
2.Gestión Municipal
3.Análisis de la Actividad Económica
4.Estudio Socio-Cultural
5.Urbanismo, Movilidad y Transporte
6.Opinión y Participación


1.Regulamento Foro 21
2.Acordos Foro 21
    

REGULAMENTO DO FORO 21 DE MEDIO AMBIENTE E SOSTENIBILIDADE DO CONCELLO DE BURELA

 

 

ARTIGO 1.- CONSTITUCIÓN.-

O Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade do Concello de Burela crease, coas atribucións, estructura e funcionamento determinados no presente acordo.

 

ARTIGO 2.- ÁMBITO. -

As funcións a desenvolver polo Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade do Concello de Burela circunscríbense ó termo municipal de Burela.

 

ARTIGO 3.- NATUREZA.-

O Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade é un órgano colexiado de participación, de carácter complementario, establecido en base ás previsións que sobre participación cidadá en asuntos municipais dispoñen os capítulos III e V nos artigos 59 e 251 respectivos da Lei 5/97, de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, os artigos 1 e o artigo 69 da LRBRL.

De conformidade coas determinacións legais citadas anteriormente, o Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade do Concello de burela constitúese como órgano consultivo e de consenso que ten por obxecto regular e favorece-la participación dos cidadáns, das súas asociacións e doutras entidades concernidas no coñecemento, planificación e xestión de toda cuestión que, tendo relación co Municipio, estea relacionada coa protección do medio ambiente, a mellora da calidade de vida e o incremento da sostenibilidade do Municipio de Burela. En consecuencia, configúrase como órgano permanente de participación, asesoramento, información e debate.

 

ARTIGO 4.- FUNCIÓNS.-

As funcións a desenvolver polo Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade do Concello de Burela, serán as seguintes:

a.- Ser órgano institucional de participación entre o Ilmo. Concello de Burela e os colectivos e entes cidadáns.

b.- Promover o desenvolvemento da Axenda 21 Local de Burela, de acordo cos compromisos adquiridos polo Ilmo. Concello de Burela coa sinatura da Carta de Aalborg.

c.- Coñecer e informar sobre os plans e programas municipais que incidan sobre o medio ambiente, a mellora da calidade de vida e a sostenibilidade do Municipio de Burela.

d.- Presentar ós órganos municipais competentes iniciativas e criterios de actuación no marco do desenvolvemento sostible.

e.- Participar no seguimento da xestión municipal.

f.- Emitir informes e propoñer liñas de actuación medioambiental, por iniciativa propia ou a petición de órganos municipais.

g.-Constituírse en órgano de consulta nos procesos de elaboración de normativa de ámbito municipal de carácter medioambiental e social.

h.- Coordina-las actividades de carácter medioambiental e sostenibilidade entre o Ilmo. Concello de Burela e as asociacións e entidades representadas no Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade.

i.- Fomentar o coñecemento, sensibilización e divulgación das materias que competen ó Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade.

j.- Organizar cursos, xornadas, conferencias e actos relacionados con temas de carácter ambiental que afecten ó ámbito local.

k.- Redactar anualmente unha memoria das actividades do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade.

l.- Establecer vías de comunicación con outras administracións e organizacións de carácter medioambiental.

m.- Coordina-las iniciativas públicas e privadas en materia de medio ambiente.

n.- Lograr do Concello de Burela os medios materiais, humanos e económicos necesarios para o desenvolvemento das funcións do Foro.

o.- Calquera outra función, encomendada polo Ilmo. Concello de Burela en relación á planificación, desenvolvemento e avaliación de actuacións que indican sobre a sostenibilidade municipal.

 

ARTIGO 5.- ESTRUCTURA E COMPOSICIÓN DO FORO 21.-

O Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade do Concello de Burela estará constituído polos seguintes estamentos: Asemblea Xeral, Presidente, Vicepresidente, Secretario.

Así mesmo, constituiranse Comisións de Traballo encargadas de desenvolve-los traballos derivados da Asemblea Xeral, que estarán coordinadas por unha Comisión Técnico.

 

ARTIGO 6.- ASEMBLEA XERAL.-

A Asemblea Xeral estará integrada por tódolos membros do Foro 21, terán un carácter aberto, é dicir, ás sesións da asemblea poderán asistir, con voz pero sen voto, aquelas persoas que non sendo membros do Foro 21, poden asesorar e colaborar no mellor cumprimento das funcións encomendadas ó Foro 21.

A Asemblea estará integrada polos seguintes membros:

•  A Presidencia

•  A Vicepresidencia.

•  A Secretaria.

•  7 representantes da Corporación Municipal, alomenos un por cada grupo político e outro por cada 20% da proporcionalidade da representación de cada un dos grupos municipais.

•  1 representante da Axencia de Desenvolvemento Local.

•  1 representante de asociacións sociais.

•  1 representante de asociacións culturais.

•  1 representante de asociacións xuvenís.

•  1 representante de asociacións deportivas.

•  1 representante de asociación veciñais.

•  1 representante de asociacións medioambientais.

•  1 representante do sector bancario.

•  2 representantes do ámbito educativo.

•  1 representante dos servicios sanitarios.

•  1 representante do sector da construcción

•  1 represente do sector pesqueiro.

•  2 representantes de actividades comerciais minoristas.

•  1 representante da empresa encargada da xestión da recollida de RSU.

•  1 representante da empresa encargada da xestión da auga.

•  1 representante da empresa subministradora de enerxía.

•  1 técnico municipal.

•  1 representante da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

•  1 representante da Consellería de Medio Ambiente.

•  1 representante da empresa redactora da auditoría medioambiental.

O nomeamento dos membros da Asemblea Xeral terán unha duración de catro anos, podendo cada unha das partes designar titulares e suplentes.

Os membros da Asemblea Xeral que o sexan en virtude do cargo que ostentan, perderán a condición de tales no momento de cesar nas súas funcións.

 

ARTIGO 7.- PRESIDENTE.-

O Presidente do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade será o Alcalde da Corporación ou membro en quen delegue.

Son atribucións do Presidente:

•  Convocar ó Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade.

•  Convocar as sesións ordinarias e extraordinarias.

•  Fixar o orde do día tendo en conta as peticións formuladas por escrito e con antelación, dos membros do Foro 21.

•  Presidi-las sesións e suspende-las con causa xustificada.

•  Modera-los debates desenvoltos no transcurso das sesións.

•  Facultar, coa súa sinatura, os acordos do Foro 21.

•  Exercer cantas funcións sexan inherentes á Presidencia.

 

ARTIGO 8.- VICEPRESIDENTE.-

Ostentará a Vicepresidencia do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade un representante das asociacións municipais representadas no Foro 21, elixido polos membros do Foro 21. É atribución do Vicepresidente asistir ó Presidente nos asuntos que este requira.

 

ARTIGO 9.- SECRETARIO.-

O Secretario do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade será o da Corporación Municipal ou funcionario en quen delegue.

Son atribucións do Secretario:

•  Prepara-lo orde do día.

•  Efectua-las convocatorias.

•  Levantar e conserva-las actas das sesións.

•  Calquera outra función propia da súa función de secretario.

O Secretario asistirá ás sesións do For 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade con dereito a voz, pero sen voto.

 

ARTIGO 10.- COMISIÓN TÉCNICA.-

A Presidencia da Comisión Técnica, ostentaraa o Concelleiro de Medio Ambiente ou persoa en quen delegue. Estará formada polos coordinadores das Comisións Temáticas, elixidos pola Asemblea Xeral a proposta do Presidente, e técnicos coñecedores da realidade municipal.

Son funcións da Comisión Técnica:

•  Manter ó día os sistemas de información do Foro 21, coordinando a comunicación interna e externa.

•  Coordina-las Comisión de Estudio para tratar temas específicos.

•  Promover plans, programas e obxectivos das actividades.

•  Redactar informes e memorias.

•  Asistir tecnicamente ós participantes no For

 

ARTIGO 11.- COMISIÓNS DE ESTUDIO.-

Estarán coordinadas polos membros da Comisión Técnica e compostas por membros do Foro 21 elixidos pola Asemblea Xeral.

É función das Comisións de Estudio:

•  Elabora-los documentos de traballo que serán supervisados pola Comisión Técnica e a Asemblea Xeral.

 

ARTIGO 12.- RÉXIME DE CONVOCATORIAS.-

A Asemblea Xeral do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade reunirase, en sesión ordinaria, cunha periodicidade trimestral , con carácter extraordinario, previa convocatoria da Presidencia, solicitada por escrito e coa debida antelación.

Establecese quórum coa asistencia da terceira parte dos membros da Asemblea Xeral.

A Comisión Técnica e as Comisións Temáticas manterán reunións, en sesión ordinaria, con periodicidade mensual e quincenal respectivamente, e en sesión ordinaria, previa convocatoria do seu Presidente e Coordinadores respectivo, solicitada por escrito e coa debida antelación.

 

ARTIGO 13.- ADOPCIÓN DE ACORDOS.-

Os acordos adoptaranse por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente non terá carácter decisorio.

 

ARTIGO 14.- SEDE.-

A sede do Foro 21 de Medio Ambiente e Sostenibilidade, estará emprazada no Salón de Conferencias do Concello de Burela.

 

ESTRUCTURA FORO 21 MEDIO AMBIENTE E SOSTENIBILIDADE

 

 
fondo-inicio.gif